شرکت ایران سازه
کد کاربر
رمز
 
 
 
 

گر به دولت برسی مست نگردی ، مردی

 گـــر به ذلت برسی پست نگردی ، مردی

 اهل عــــــالم همه بازیچه دست هوسند

 گـــــر تو بازیچه این دست نگردی ، مردی

www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.