شرکت ایران سازه
کد کاربر
رمز
 
 
 
 
امروز برایت اینگونه دعاکردم ! خدایا !

بجز خودت به دیگری واگذارش نکن ! تویی پروردگار او !

پس قرارده بی نیازی درنفسش ! یقین دردلش !

اخلاص درکردارش ! روشنی دردیده اش! بصیرت درقلبش !

و روزى پر برکت در زندگیش

 
 
 
آمین 
www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.